Seguretat Privada

Des de març de 2023, la urbanización de Vallpineda disposa d’un servei de Seguretat Privada nocturn (de 18 a 6h) a càrrec de Grup BCN Porters. 

Almenys, des que s’aprovà la Llei del 4 d’abril de 2014 de seguretat privada, Vallpineda no tenia un servei de vigilància i seguretat privada d’acord amb el que estableix aquesta llei. Així ho van testificar els representants de la policia i el responsable de Grup Barna Porters a la sessió informativa que sobre aquest tema es va celebrar l’abril del 2023.

Fins aquell any, Vallpineda tenia contractat un servei de Consergeria, cosa que es reflecteix explícitament en el contracte que es va signar amb l’empresa ISS Facility Services Multiservicio (abril de 2016) i que indicava que l’objecte del contracte era per a “la prestació de serveis de Consergeria i Control d’Accessos”. A la normativa interna signada entre aquesta mateixa empresa i Cooperativa (maig de 2016) s’establia que el “Nom del Servei: Servei de Consergeria”. I a la pàgina 3, on s’especificava el nom dels empleats, se’ls atribueix a tots: “categoria: Conserge”. Els socis tenen tota aquesta informació disponible a les oficines de Cooperativa.

Llei 5/2014, del 4 d'abril, de Seguretat Privada

Com va explicar el vicepresident del Consell Rector, Xavier Cuyàs, aquesta situació “es podria considerar almenys com a irregular”. Però un cop va entrar en vigor la Llei de Seguretat Privada de 2014, el propòsit del qual era precisament “regular la realització i la prestació per persones privades, físiques o jurídiques, d’activitats i serveis de seguretat privada (cap. I)”, la fins aleshores mal anomenada “seguretat de Vallpineda” havia de ser regularitzada i actualitzada. Entre d’altres motius, per evitar sancions administratives i possibles responsabilitats que, de manera solidària, es podrien aplicar a Cooperativa per qüestions de riscos laborals, etc.

La Llei 5/2014 deixa molt clar que únicament les empreses prèviament registrades i explícitament autoritzades per l’administració poden exercir el servei de Seguretat Privada: “Per a la prestació de serveis de seguretat privada, les empreses hauran d’obtenir autorització administrativa i seran inscrites d’ofici a el registre corresponent, d’acord amb el procediment que es determini reglamentàriament (Article 18. Autorització administrativa).”

L’anterior empresa prestatària dels serveis de consergeria va ser expedientada, i posteriorment sancionada en dues ocasions (el març del 2015 i el setembre del 2018), per prestar un suposat servei de vigilància per al qual no estaven autoritzats. A més de l’òbvia confusió dels veïns, que creien tenir contractats agents de Seguretat Privada quan en realitat eren Conserges; aquesta situació podia posar en perill la seguretat laboral d’aquests conserges, ja que per prevenció de riscos laborals ni podien ni havien de fer tasques per a les quals no havien estat formats ni contractats ni assegurats. En cas d’incident, Cooperativa hauria pogut ser demandada com a responsable civil.

Grup Barna Porters

Per a la contractació del nou servei de Seguretat Privada es van sol·licitar pressupostos a diverses empreses autoritzades. Algunes no van oferir perquè no disposen del personal sol·licitat, i d’altres sí que van enviar una oferta. El Consell Rector, després de buscar assessorament en una de les empreses capdavanteres al sector a Catalunya i que ja realitzava serveis a la zona del Garraf, Grup Barna Porters, es va entrevistar amb el seu Director General. Aquest va explicar la proposta d’operativa que creia més adequada per a Vallpineda. També va detallar l’estreta relació professional de més de 25 anys amb els cossos policials, oferint-nos la seva col·laboració per realitzar un projecte previ de seguretat per a Vallpineda sense cap cost.

Després d’una reunió amb la Policia Administrativa del cos dels Mossos d’Esquadra –responsables del tràmit i posterior autorització– i un cop analitzades les propostes presentades, el Consell Rector va acordar l’adjudicació del contracte de prestació de serveis de seguretat i vigilància a l’esmentada empresa. És important assenyalar que abans de contractar aquesta empresa, va ser necessari tramitar amb la policia administrativa i la Direcció General d’Administració de la Generalitat l’autorització indispensable per donar d’alta Barna Porters com a Vigilància Privada a Vallpineda. Per a ladjudicació d’aquest permís és indispensable que l’empresa contractada estigui autoritzada pel Ministeri de l’Interior per a la prestació de serveis de seguretat.

Documentació rellevant disponible a Cooperativa:

  • > Acta Assemblea Extraordinària del 16 d'abril de 2011 en la que s'informa del canvi d'empresa per el servei de “seguritat”.
  • > Contracte d'abril de 2016 entre Cooperativa de Vallpineda i ISS Facility Services Multiservicio per a la prestació de Serveis de Consergeria i Control de Accesos a Vallpineda.
  • > Extracte de la Normativa interna per el “Servei de Consergeria” de Vallpineda (2016), assumit per ISS i en el que es descriuen les tasques i la categoria professional del personal prestatari: CONSERGES.

Documentació descarregable:

Operatiu a Vallpineda

El servei de vigilància actual a Vallpineda té un horari de 6 de la tarda a 6 del matí. És un servei, doncs, nocturn de 12 hores consecutives i durant tots els dies de l’any. El servei consta de dos vigilants uniformats i un cotxe patrulla. Cadascun dels vigilants compta amb un número de mòbil perquè els veïns puguin trucar-los en cas de necessitat:
Telèfons: 637415138 – 627973122

¡EN CAS DE DELICTE FLAGRANT!
De totes maneres, en cas de detectar un perill inminent o un delicte flagrant, recomenem als veïns de Vallpineda que truquin directament a la POLICÍA al telèfon 112.

Aquests vigilants fan rondes periòdiques al voltant de la urbanització de manera alternativa. També s’estableixen a les garites dels accessos a la urbanització com a base del servei o fan patrulles a peu. En cas d’intervenció, el protocol indica que els dos vigilants han d’anar junts. Puntualment, també realitzen tasques de suport a les activitats que es duen a terme al club esportiu com a apagat i encès de llums o el tancament de portes. Els vigilants tenen accés a les imatges que prenen les càmeres de vigilància que hi ha instal·lades a les entrades de Vallpineda. Aquestes imatges són custodiades segons un estricte protocol de privadesa i es posen a disposició de la Policia Local o els Mossos d’Esquadra en cas de requeriment exprés. Ni els empleats de Cooperativa ni els veïns de la urbanització poden accedir en cap cas a les imatges d’aquestes càmeres.

EFECTE DISSUASIU
Vallpineda ha tingut servei de control d’accessos, conselleria o seguretat privada almenys des de l’any 2006. De tota manera, els veïns han de tenir en compte que aquest tipus de servei no supleix, en cap cas, les funcions dels cossos de policia. La Seguretat Privada és un reforç a la indispensable actuació dels mateixos i, lamentablement, no garanteix que deixin de cometre’s delictes a la nostra urbanització. El que es vol fonamentalment amb la contractació d’una vigilància privada és incrementar l’efecte dissuasiu contra els delinqüents. Que percebin que a Vallpineda l’actuació coordinada de vigilants i policia els complicarà molt dur a terme els seus delictes. Per això, els vigilants de Grup Barna Porters estan en contacte directe tant amb Mossos d’Esqudra com amb la Policia Local de Sitges i Sant Pere de Ribes.

Funcions Seguretat Privada

Segons la web del ministeri de l’Interior d’Espanya, els vigilants de seguretat autoritzats exerciran les funcions següents:

  1. Exercir la vigilància i protecció de béns, establiments, llocs i esdeveniments, tant privats com públics, així com la protecció de les persones, duent a terme les comprovacions, els registres i les prevencions necessàries per al compliment de la seva missió.
  2. Efectuar controls didentitat, d’objectes personals, paqueteria, mercaderies o vehicles, inclòs l’interior d’aquests, en l’accés o dins d’immobles o propietats on prestin servei, sense que, en cap cas, puguin retenir la documentació personal, però sí impedir l’accés a aquests immobles o propietats. La negativa a exhibir la identificació o permetre el control dels objectes personals, de paqueteria, mercaderia o del vehicle facultarà per impedir als particulars l’accés o per ordenar-los l’abandonament de l’immoble o la propietat objecte de la seva protecció.
  3. Evitar la comissió d’actes delictius o infraccions administratives en relació amb l’objecte de la seva protecció, realitzant les comprovacions necessàries per prevenir-los o impedir-ne la consumació, i s’hi han d’oposar i intervenir quan estiguin presents en la comissió d’algun tipus d’infracció o sigui necessària l’ajuda. per raons humanitàries o durgència.
  4. En relació amb l’objecte de la seva protecció o de la seva actuació, detenir i posar immediatament a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat competents els delinqüents i els instruments, els efectes i les proves dels delictes, així com denunciar els qui cometin infraccions administratives. No poden procedir a l’interrogatori d’aquells, si bé no es considera com a tal l’anotació de les dades personals per comunicar-les a les autoritats. El que s’ha disposat anteriorment s’entén sense perjudici dels supòsits en què la Llei d’enjudiciament criminal permet a qualsevol persona practicar la detenció.
  5. Protegir l’emmagatzematge, el recompte, la classificació, el transport i el dispensat de diners, obres d’art i antiguitats, valors i altres objectes valuosos, així com el manipulat d’efectiu i altres processos inherents a l’execució d’aquests serveis.
  6. Dur a terme, en relació amb el funcionament de les centrals receptores d’alarmes, la prestació de serveis de verificació personal i resposta dels senyals d’alarmes que es produeixin.

En efecte, l’Administració ha d’autoritzar l’empresa contratadora per poder implantar un servei de Seguretat Privada. També l’empresa que presta el servei ha d’estar autoritzada prèviament per oferir serveis de seguretat privada. En el cas de Vallpineda, és el departament d’Interior de la Generalitat qui va atorgar una autorització que podeu consultar en aquesta mateixa pàgina web.

Segons la web del ministeri de l’Interior, els vigilants privats SÍ poden identificar i detenir presumptes delinqüents, que han de posar immediatament a disposició de la policia. De fet, davant d’una situació de delicte flagrant, qualsevol ciutadà està autoritzat a retenir un possible delinqüent (Llei d’Enjudiciament Criminal). En tot cas, és fonamental que davant de qualsevol situació que considerem sospitosa, es truqui directament a la policia: 112.

Actualment, Vallpineda disposa de càmeres de videovigilància a les dues entrades principals (“banderes” i sector Sitges). Aquestes càmeres tenen com a principal finalitat controlar el pas de vehicles; en cas d’incidència, permet revisar qui i quan ha passat per aquests accessos. Per tenir aquestes càmeres és imprescindible el permís explícit de l’administració. Per motius de privadesa, és molt difícil que aquests permisos s’estenguin a altres zones de la via pública, amb la qual cosa és pràcticament impossible que es puguin instal·lar més càmeres. També és important assenyalar que l’accés a les imatges de les càmeres actuals està totalment restringit als agents de seguretat privada i a la policia. En darrer terme, són els Mossos els que custodien les imatges en cas de convertir-se en evidència d’un possible delicte.