Suministrament d'aigua

El subministrament d’aigua potable és al mateix origen de la Cooperativa de serveis. Durant dècades, Vallpineda consumia l’aigua extreta dels pous freàtics propis. Des del 2019, la major part d’aigua potable es compra a Agbar.

El subministrament d’aigua potable és la raó de ser de Cooperativa. Des del seu origen, Vallpineda es va autosubministrar l’aigua potable. Durant dècades, l’aigua potable s’extreia dels pous d’aigua freàtica que es van trobar a la urbanització a mitjans dels anys seixanta del segle passat. Tot i això, des del 2019, l’aigua potable es compra principalment l’empresa Agbar i després es subministra als veïns.

La història més o menys oficial de Vallpineda explica que el fundador de la urbanització, Diego Casanova Muñoz, va intentar negociar amb l’ajuntament de Sitges el subministrament d’aigua per a Vallpineda. Pel que sembla, allò no va arribar a bon port perquè el consistori va oferir un preu excessiu. El pla B de Casanova es va centrar a trobar pous d‟aigua als terrenys de la urbanització i garantir l’autosuficiència d’aquest servei bàsic. I els va trobar. Vallpineda va arribar a tenir quatre pous d’aigua freàtica. Tot i que l’èxit d’aquella operació es va basar principalmente en el descobriment del pou número 1. Ubicat al principi de l’actual carrer Mercedes Amell, aquest pou (descbert el 1964) tenia tanta capacitat que va animar el promotor a comprar més terrenys i estendre la urbanització al sector de Sitges , el que pràcticament va doblar la superfície de Vallpineda.

A més dels quatre pous originals, també es va construir un gran dipòsit d’aigua a la zona més alta de Vallpineda (entre el Passeig de Miramar i el carrer Pujadas). L’aigua es bombava des dels pous per garantir un subministrament estable i una pressió constant.

Antecedents

L’any 1970, es crea la Societat Cooperativa bàsicament per poder sufragar el subministrament d’aigua i la recollida d’escombraries entre els veïns. No s’hi van instal·lar comptadors d’aigua a Vallpineda. Aquesta es pagava sense tenir en compte el consum individualitzat, a través de la quota trimestral de cada soci i segons uns coeficients que, en principi, responien a les dimensions de la propietat, si tenia piscina, zona verda, etcètera.

Va ser en una Assemblea extraordinària el 2018, quan els veïns van acceptar que s’instal·lessin comptadors d’aigua a cada habitatge. Aleshores, la normativa de l’aigua impulsada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) havia obligat a tancar un dels quatre pous de Vallpineda i a condicionar els altres tres d’acord amb uns paràmetres de sanitat més exigents. A més, es va limitar l‟aportació d‟aigua dels pous a la xarxa a un màxim del 30% del total consumit. L’aigua dels pous actius sí que es podia fer servir per regar els jardins del club, la gespa de la piscina i les pistes de tennis.

En resum, actualment l’empresa Agbar (Aigües de Barcelona) és la principal subministradora d’aigua a Vallpineda, ja que aporta almenys el 70% del total del subministrat (l’aigua dels pous no pot superar el 30% del total). Segons el sistema d’abastament aprovat a l’Assemblea de socis el 2019, és Cooperativa qui compra l’aigua potable a Agbar, la distribueix entre els veïns i després emet una factura individualitzada en funció del consum registrat als comptadors. Per al cobrament als socis s’apliquen unes tarifes aprovades també a Assemblea a instàncies del Consell Rector.

  • Actualment, l'empresa Agbar és la principal subministradora d'aigua a Vallpineda
  • L'aigua dels pous no pot superar el 30% del consum total
  • El 2019, es van instal·lar comptadors d'aigua per primera vegada entre els veïns de Vallpineda
  • L'Assemblea aprova les tarifes d'aigua que s'apliquen a les factures als socis

Documentació descarregable:

Pous d'aigua

Vallpineda compta des de la fundació amb un sistema de pous que van proporcionar l’aigua potable als veïns. Els quatre pous que es van trobar als anys 60 del segle passat van servir per posar en marxa amb garanties el projecte de la urbanització i fins i tot ampliar-lo a l’actual sector de Sitges. Durant dècades, Vallpineda va ser autosuficient en el subministrament d’aigua, però des de fa uns quants anys la Normativa de la Generalitat ha imposat limitacions a l’ús dels pous per proporcionar aigua potable. L‟Agència Catalana de l‟Aigua (ACA) limita l’ús d‟aigua de pou al 30% del total d‟aigua subministrada als veïns. L’ACA també determina quins controls de salubritat i manteniment s’han de fer periòdicament als pous.

  • Pou 1. Mercedes Amel
  • Pou 2. Passeig Pujadas
  • Pou 3. Av. Mestre Falla
  • Pou 4. Tancat

Xarxa d'aigües

Lamentablement, la xarxa d’aigües de Vallpineda és força antiga i necessita un manteniment constant. Bona part de la xarxa és d’uralita, un material que necessita un tractament especial i està instal·lada a poca profunditat. Les fuites als sistemes de distribució d’aigua és habitual a Catalunya i Vallpineda no n’és una excepció. Moltes daquestes xarxes es van construir fa dècades i el manteniment és molt costós. Minimitzar i controlar aquestes pèrdues és una prioritat per al Consell Rector, ja que reduiria la factura d’aigua que, en definitiva, paguem tots els socis. Des del juny del 2023, s’ha contractat l’empresa Elecmont S.L. perquè s’ocupi del manteniment de la xarxa i identifiqui i minimitzi les fuites. Una altra tasca important és estudiar els possibles errors als comptadors. Instal·lats entre 2019-2020, s’han detectat força errors tant al propi comptador com al sistema de transmissió de dades. Aquesta empresa té experiència en tasques similars a altres urbanitzacions de la zona del Garraf.

Quan es va construir la urbanització, a partir del 1963, els ajuntaments no es feien responsables dels subministraments bàsics com l’aigua. Això va fer que el promotor de l’obra busqués aigua al subsòl i la va trobar. En pocs anys, es van obrir 4 pous d’aigua freàtica que van permetre servir els habitatges. Cooperativa es va crear perquè els veïns paguessin aquest subministrament d’aigua (i d’altres serveis) a través d’una quota trimestral que incloïa la despesa d’aigua, però sense especificar-ne el consum individual, ja que no es van instal·lar comptadors d’aigua fins al 2018.

La raó de ser de Cooperativa és oferir serveis a la urbanització de Vallpineda a canvi d’una quota de soci i sota unes tarifes fixades per l’Assemblea precisament per a aquests socis. Cooperativa no pot oferir serveis a qui no és soci de la societat.

El cànon de l’aigua és un impost directe al consum que fixa la Generalitat de Catalunya. Qui més consumeix paga més tribut i per això es fixen una sèrie de trams que incrementen l’import de manera progressiva. El cànon està pensat per incentivar l’estalvi i fer-ne un ús més eficient d’aquest recurs limitat. Per això, en els primers trams de consum es paga un cànon baix, mentre que en els darrers trams el preu s’incrementa considerablement. Més informació sobre el cànon de l’aigua en aquest enllaç.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) estableix un calendari pel qual es fan mensualment analítiques de la xarxa i del dipòsit. L’aigua dels pous s”analitza trimestralment. Totes aquestes anàlisis les duu a terme una empresa certificada. En aquesta pàgina podeu consultar tant el calendari d’anàlisi corresponent al 2023 com l’última analítica completa d’aigua de la xarxa de Vallpineda.