Jardins i boscos

Vallpineda i el club esportiu compten amb extenses zones verdes i una gran i molt variada massa arbòria que requereix un gran esforç en mitjans i personal per a la seva cura i manteniment.

Qualsevol persona que hagi passejat per Vallpineda pot apreciar la gran quantitat d’arbres que hi ha plantats als carrers. Probablement Vallpineda compta amb molts més arbres que alguns municipis amb el doble d’habitants i extensió. Sens dubte, cal prendre aquesta realitat com un avantagte, especialment ara que es parla tant de la necessitat d’establir “refugis climàtics”. Però, perquè aquesta gran quantitat de massa arbòria necessita una supervisió i una cura constant.

Una altra peculiaritat de la nostra urbanització és la gran quantitat d’arbres plantats a les voreres i la gran desproporció existent entre el diàmetre de la majoria de troncs i l’escassa amplada de les mateixes. Aquesta circumstància fa que a molts trams de Vallpineda caminar per les voreres sigui veritablement impossible.

Arbrat urbà vs. bosc

Cal tenir en compte també que l’arbrat urbà no és un bosc, on les diferents espècies es desenvolupen en intereacció i equilibri les unes amb les altres. A qualsevol zona urbana, els arbres no interactuen amb altres arbres sinó majoritàriament amb infraestructures: línia elèctrica, voreres, canalitzacions d’aigua, clavegueram, pals de telefonia, cablejat aeri, voreres… i, per descomptat, també interactuen amb d’altres arbres i plantes dels habitatges dels veïns. En el cas de Vallpineda, a més a més, tenim una xarxa d’aigües construïda amb uralita i a poca profunditat. Això fa que sigui molt fàcil que les arrels dels arbres, si no se’n controla bé el creixement, puguin trencar aquestes canonades i generar fugues d’aigua, amb el cost consegüent per als veïns.

Poda y manteniment

De les tasques de poda i manteniment dels arbres i plantes de Vallpineda se n’encarreguen els empleats de Cooperativa. Amb l’actual Consell Rector, s’ha buscat l’assessorament d’un dels veïns de la nostra urbanització, un enginyer agrònom amb 40 anys d’experiència al sector de la jardineria urbana, que s’ha ofert de manera altruista per dirigir els treballadors. A l’hivern 2023/24 es van fer tasques de poda de coronament. És un tipus de poda intensa, ja que la majoria dels arbres necessitaven una “posada a punt” severa. També es van emplenar i compactar de terra els escocells (“alcorques”) de cada arbre. Una tasca molt important per a la seguretat dels vianants i, sobretot, perquè evita la pèrdua d’humitat. Això permet que es mantingui la bona salut de l’arbre malgrat la sequera (estrès hídric). De tota manera, alguns arbres han mort i han hagut de ser retirats (tronc i arrels) i s’ha aplanat l’escocell per evitar accidents. Els arbres morts s’aniran reposant excepte a les voreres per on passin canonades d’aigua.

Evolución tras la poda de coronamiento en Av. Santa Isabel, de enero a octubre de 2023.

Evolució desprès de la poda de coronament a l’Av. Santa Isabel de gener a octubre de 2023.

Des de finals del 2022, s’ha establert un pla a mitjà termini per continuar amb la poda dels arbres. Aquest pla alternarà anualment una poda de manteniment (poda en verd) amb una altra poda una mica més intensa l’any següent. A la campanya tardor-hivern 2023/24, toca poda en verd; es retiraran algunes branques i fulles de manera selectiva per mantenir una copa ben formada. Aquest pla preveu anar a poc a poc ordenant i modelant la gran població d’arbres de la urbanització, tant en mida com en salut. Es retiraran els que estiguin morts o malalts, vigilant els que tinguin un creixement desmesurat, ja que poden provocar trencaments a la xarxa d’aigües o al clavegueram.

Jardines privados en la vía pública

A més, de molts arbres i zones verdes comunes, a Vallpineda també hi ha gran quantitat de jardins privats, alguns d’ells de grans dimensions. Molts veïns cuiden i mantenen aquests jardins dins dels límits de les seves finques i això sens dubte aporta un aspecte magnífic als nostres carrers. Però també és cert que hi ha molts jardins que creixen i creixen amb poc control, fins que envaeixen els espais públics. Moltes vegades aquesta «invasió» bloqueja les voreres, perjudicant el pas dels vianants per unes voreres ja de per si molt estretes. En aquests casos, Cooperativa comunica oficialment al propietari del jardí que, per favor, faci tasques de poda. En cas necessari, el veí pot encarregar aquestes tasques de jardineria i poda particular a l’equip de treballadors de Cooperativa (per conèixer el cost d’aquest servei, pregunteu a oficines).

Cooperativa ofrece un servicio de poda (con coste) para que los jardines privados no invadan las aceras.

Cooperativa ofereix als veïns serveis de poda (de pagament) per a que els jardins privats no invaeixin les voreres.

 

Estat "d'excepcionalitat per sequera"

Des del març del 2023, Catalunya es troba oficialment en «excepcionalitat per sequera». Aquest estat ha suposat la implantació d’una sèrie de restriccions al reg i la cura de les zones verdes, especialment les de gespa, el reg de les quals està molt restringit. Això ha portat a prendre la decisió d’anar substituint de mica en mica les zones de gespa natural per altres de gespa artificial.

Pel que fa a la gespa de la piscina i les pistes de tennis, de moment s’ha anat regant amb aigua de pou. La Norma d’«excepcionalitat» emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), dependent de la Generalitat, deixa les instal·lacions del club a terra de ningú, ja que la norma actual diu explícitament que «el reg de gespa està prohibit a tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport i sempre que el reg es pugui fer en unes quantitats mínimes per permetre-les (…)». De totes maners, convé que Vallpineda prepari un pla de contingència que adapti l’ús d’aigua per al reg de zones comunes i serveis a les restriccions, perquè és molt probable que aquestes no remetran sinó que s’incrementin en el futur.

  • Vallpineda compta amb una gran i molt variada massa arbòria
  • La cura del corredor que separa els habitatges del bosc correspon a Cooperativa
  • El control dels arbres és fonamental per a que no interfereixin amb les infraestructures de la urbanització
  • Vallpineda s'ha d'adaptar a les restriccions per sequera pel que fa al reg de zones verdes

Tallafocs

Vallpineda és una urbanització circumdada de boscos a bona part del seu perímetre. Especialment a la zona de Sant Pere de Ribes hi ha un bon nombre de vivendes que limiten directament amb el bosc del Garraf. La cura i la conservació d’aquesta àmplia zona boscosa és competència dels ajuntaments, però la cura de la franja forestal que separa la línia d’habitatges del bosc correspon a Cooperativa. Per a aquesta comesa es contracta una empresa especialitzada que cada dos anys s’encarrega de netejar i aclarir els tallafocs, tant a la zona de Ribes com a la de Sitges.

Bosses de poda

Cooperativa ofereix als veïns la possibilitat de contractar un servei de recollida de restes de poda. Per això és indispensable que comprin les borses específiques que es venen a les oficines. Un cop usades, només cal deixar-les a la vista i els empleats les reculliran. També s’ofereix un servei de recollida amb camió per a restes de gran volum. Les restes de poda NO PODEN dipositar-se als contenidors d’escombraries, ni les recull l’equip de Cooperativa en el servei ordinari. Finalment, recordar que als abocadors municipals és possible llençar les restes de poda, sempre que hagin estat prèviament seleccionades.

Aquest tipus de feines corresponen a l’equip de Manteniment propi de Cooperativa. Tot i així, aquestes tasques necessiten la direcció d’algun expert en enginyeria agrònoma, paisatgisme o similar; donada la profusió, varietat i complexitat de la massa arbòria i zones verdes de la urbanització. És important destacar que l’arbrat urbà necessita un tipus d’atencions específiques perquè no interactuïn negativament amb les infraestructures bàsiques del veïnat.

A finals del 2022, el Consell Rector va encarregar un pla de viabilitat i manteniment dels arbres de Vallpineda. En principi, aquest pla estableix que després de la poda de coronament de l’hivern 2022/23, es realitzaran els propers anys podes en verd (suau) amb podes de manteniment de manera alternativa (un any cada tipus de poda). L’objectiu d’aquest pla és doble: d’una banda que gaudeixin de bona salut i aspecte i, de l’altra, que no interfereixin amb la resta d’elements urbans (cablejat, canonades, voreres, murs, clavegueram, etc.).

Aunque no hay un censo oficial, nuestra urbanización cuenta con una masa arbórea enorme. Un número de árboles muy superior al que podemos encontrar en barriadas de dimensiones o habitantes similares, incluso en poblaciones de tres o cuatro mil habitantes no encontraremos esta cantidad y variedad de árboles. Eso supone aplicar un concienzudo plan para que los árboles cumplan su función, pero sin interferir en los equipamientos de la urbanización. Vallpineda es una urbanización muy sensible al deterioro de tuberías, alcantarillado, aceras, cableado, tendido eléctrico…  elementos que pueden interferir habitualmente con el crecimiento de los árboles si no se cuidan y se mantienen controlados.