Recollida d'escombraries

Des dels seus inicis, Vallpineda compta amb el seu servei de recollida d’escombraries. Cooperativa gestiona aquest servei que es realitza mitjançant un porta a porta que recull la brossa que els veïns deixen al carrer dins una galleda de la seva propietat.

Actualment, el servei de recollida de residus que realitza Cooperativa no és selectiu. És a dir, no es selecciona les escombraries en funció dels tipus de reciclatge (orgànica, plàstic i envasos, vidre, etc.). Això va en contra de la Llei actual de recollida de residus, aprovada al Congrés espanyol l’abril del 2022. Podeu trobar un resum del propòsit d’aquesta Llei en aquest enllaç.

Actualment, Cooperativa realitza un servei de recollida d’escombraries que, en realitat, és competència dels ajuntaments. L’article 12-A de la Llei esmentada estableix que “la prestació d’aquest servei correspon als municipis que podran dur-lo a terme de forma independent o associada”; cal destacar que l’inici d’aquest punt estableix que es tracta d’un “servei obligatori”. Per tant, l’administració local està obligada a posar tots els mitjans necessaris per assegurar la recollida selectiva, el transport, la classificació i el lliurament al gestor autoritzat. S’han de fer càrrec també de la recuperació de residus de fracció-restes; o sigui, de gestionar i separar tot allò que sigui reciclable del contenidor gris.

També és una realitat que una part de la quota que paguen els veïns a Cooperativa serveix per finançar el servei de recollida porta a porta. De la mateixa manera, es paga un impost d’escombraries als respectius ajuntaments de Sitges o Sant Pere de Ribes. L’actual sistema de recollida d’escombraries no selectiva que Cooperativa efectua des de fa dècades és contrària a la Llei de 2022 esmentada, cosa que podria comportar sancions per part de l’administració. De fet, el 2023 es va obrir un expedient sancionador per part de l’ajuntament de Sitges pel mal ús de l’illa de contenidors ubicats en aquesta zona de la urbanització. Cal recordar també que la Llei de 2022 inclou un règim sancionador que estableix multes d’entre 2.000€ i 100.000€ per a aquells municipis que no en facin la recollida selectiva, tal com indica la mateixa norma.

Sistema mixte d'escombraries

Mapa con la ubicación de contenedores de basura selectiva en el sector Sant Pere de Ribes de Vallpineda.

Mapa con la ubicación de contenedores de basura selectiva en el sector Sant Pere de Ribes de Vallpineda.

Vallpineda és una urbanització peculiar, a cavall entre els termes municipals de Sant Pere de Ribes i Sitges. A més, té un sistema de recollida d’escombraries mixt, en el que es combina el porta a porta tradicional realitzat pels empleats de Cooperativa amb contenidors als carrers. Això és així des que el 2017 els ajuntaments comuniquessin a Cooperativa que ja no era possible llençar les escombraries no seleccionades als abocadors municipals. Des de llavors, els consistoris de Sitges i Sant Pere de Ribes van passar a cobrar una taxa de residus als veïns de Vallpineda a canvi de la col·locació de contenidors de reciclatge. Va ser en una Assemblea de l’any 2019, quan els socis van decidir que es col·loquessin les actuals illes de contenidors. La ubicació es va pactar amb els ajuntaments respectius. En alguns llocs de la urbanització no es van poder col·locar per manca d’espai al carrer perquè els camions de recollida no hi podien accedir. Al principi el projecte a aplicar a partir de 2019, consistia en que el porta a porta recollís de manera selectiva les escombraries orgàniques i el banal (resta, gris). Per això no hi ha contenidors per a aquestes escombraries dins de la urbanització. Però, a la pràctica el servei de Cooperativa s’ha seguit realitzant de manera no selectiva, ja que tot el que es recull diàriament es llença al contenidor gris que hi ha als límits de la urbanització, una pràctica que clarament va en contra de la Llei.

Ubicación isla de contenedores de basura sector Sitges de Vallpineda.

Ubicación isla de contenedores de basura sector Sitges de Vallpineda.

A més, Sant Pere de Ribes i Sitges compten amb sistemes de recollida d’escombraries diferents. El sector de Sitges no té illes de contenidors dins de la urbanització. En comptes d’això, compta amb una única gran ubicació de contenidors a prop de l’entrada sud de Vallpineda.

CONTENIDORS MÒBILS
Des d’agost de 2023, el primer cap de setmana de cada mes, de divendres a dilluns al matí, l’ajuntament de Sant Pere de Ribes instal·la davant de les oficines de Cooperativa un remolc amb contenidors (deixalleria mòbil) per al reciclatge de residus especialitzats. Aquí es poden reciclar molts dels residus que no tenen cabuda als contenidors ordinaris com piles, cables i aparells electrònics, telèfons mòbils, oli de cuinar, aerosols, bombetes, bateries, etcètera.

Residus voluminosos

És important destacar que està prohibit deixar residus voluminosos (mobles, electrodomèstics, matalassos, etc.) tant al carrer com a la zona dels contenidors. L´autoritat municipal té potestat per imposar multes de fins a 250€ per aquests actes d´incivisme. Per retirar aquestes escombraries de grans dimensions, pròpies de mudances o reformes, els ajuntaments compten amb un servei gratuït de retirada. Només cal trucar als telèfons següents:
– Sante Pere de Ribes: 93 896 73 00
– Sitges: 93 894 75 25

  • Vallpineda disposa d'un sistema de recollida d'escombraries porta a porta des de fa 50 anys
  • Els contenidors es van col·locar el 2019 davant la impossibilitat de seguir portant escombraries a l'abocador
  • La Llei de 2022 indica que cal reciclar més i que són els ajuntaments els responsables de tota la gestió
  • Sant Pere de Ribes i Sitges implantaran models de recollida selectiva diferents a partir del 2025

Sant Pere de Ribes, contenidors inteligents

Les administracions tenen de termini fins al 2025 per adaptar-se a la nova Llei de Residus que és més exigent amb la recollida i el reciclatge d’escombraries. També poden triar, si més no a Catalunya, entre dos models de recollida selectiva. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ja ha anunciat que aplicarà un sistema de contenidors intel·ligents. Aquest sistema ja està en funcionament a alguns municipis i consisteix a instal·lar contenidors amb un tipus d’identificació electrònica personalitzada. D’aquesta manera, queda registrada la freqüència i el tipus d’escombraries que es llencen. Aquest registre serviria, en un futur, per adequar la taxa de residus en funció del bon ús dels contenidors de reciclatge: com més i millor ús, menys import en l’impost d’escombraries. Finalment, cal assenyalar que l’ajuntament de Sant Pere de Ribes gestiona la recollida d’escombraries a través d’una mancomunitat amb altres municipis del Garraf.

Sitges, recollida selectiva porta a porta

L’ajuntament de Sitges també té de termini fins al 2025 per implantar un nou sistema de reciclatge d’escombraries. En aquest cas, el consistori optarà per un sistema mixt: porta a porta selectiu amb contenidors intel·ligents, segons les zones. Al sector Sitges de Vallpineda ja ha anunciat que implantarà el porta a porta selectiu. És a dir, la recollida es farà a la porta de cada veí però seguint una estricta programació de tipus de residu setmanal. Segons el dia de la setmana es recolliran les escombraries que toquin aquell dia: orgànic, plàstics, vidre, cartró, banal, etcètera. No es recolliran les escombraries que no corresponguin al que estigui establert per a aquell dia de la setmana i anotaran la incidència. Els qui no hagin pogut seguir la pauta setmanal o l’horari estipulat han de fer servir els contenidors comuns. Sitges no forma part de la mancomunitat del Garraf que gestiona la recollida d’escombraries.

Segons la Llei de Recollida de Residus 7/2022 que podeu consultar en aquesta mateixa pàgina, la competència de la gestió de residus correspon als ajuntaments: Article 12-a.

Quan es va crear Vallpineda a mitjans dels anys 60 del segle passat, els ajuntaments no es van fer càrrec pràcticament de cap servei. Això va obligar els veïns a crear Cooperativa, una empresa de serveis que cobra quotes als veïns amb què costejar serveis essencials com el subministrament d’aigua i la recollida d’escombraries. El sistema de recollida d’escombraries que es realitza actualment a Vallpineda gairebé no ha canviat en més de mig segle. La Llei actual (art. 12 a.) obliga els municipis, a gestionar i promoure el reciclatge el màxim possible. Cosa que no s’està fent a la nostra urbanització.

El 2017, els ajuntaments van notificar que els residus de Vallpineda ja no podien endur-se als abocadors municipals. A l’Assemblea del 2019, els socis van acceptar que es col·loquessin les actuals illes de contenidors. La ubicació es va pactar amb els respectius ajuntaments de Ribes i Sitges. Al principi, el projecte consistia en que el porta a porta recollís de manera selectiva les escombraries orgàniques i el banal (resta, gris), per això no hi ha contenidors per a aquestes escombraries dins de Vallpineda. Lamentablement, aquesta recollida selectiva no ha funcionat i actualment les escombraries que es recullen al porta a porta no és selectiva, tot va a parar al contenidor gris (resta).

A Catalunya, el termini per adaptar el sistema de recollida d’escombraries expira el 2025. Aleshores, els diferents ajuntaments han d’haver implantat un dels dos sistemes contemplats per incrementar el reciclatge d’escombraries: recollida selectiva porta a porta o contenidors intel·ligents. La Llei, a l’article 11, contempla la possibilitat que s’apliquin taxes d’escombraries diferenciades en funció del nivell de reciclatge dels veïns; qui menys recicli pagarà més impostos.