Equip de Mantenimient

Un equip de treballadors propis s’ocupa de petites reparacions a voreres i asfaltat, neteja dels carrers, manteniment de zones comunes, lluminària pública, neteja dels carrers, etc.

Cooperativa compta amb el seu propi equip de Manteniment. Un grup de treballadors que s’encarreguen de tasques essencials per a la urbanització com la neteja de carrers o la reparació de voreres i vies urbanes, entre d’altres.

Des dels seus inicis, Cooperativa de Vallpineda compta amb un grup de treballadors en plantilla per a moltes de les tasques relacionades amb el manteniment i la neteja de la urbanització. Aquest equip consta actualment de set empleats que treballen en torns de matí i tarda, sota la supervisió d‟un encarregat de grup i la direcció de la gerència de Cooperativa.

Entre la seva comesa, aquest personal s’encarrega de la recollida d’escombraries porta a porta, la reparació de petits desperfectes a parts comuns, col·locació de ressalts o reductors de velocitat, petites reparacions en voreres i vies urbanes, poda i cura de l’arbrat i les zones verdes, reposició de lluminàries de l’enllumenat públic, manteniment de jardins i gespa del club esportiu…

També s’encarreguen de mantenir al dia les instal·lacions dels pous i el dipòsit d’aigua que hi ha dins de la urbanització. A més de la presa de mostres per al seguiment de la salubritat de l’aigua dels pous i petites tasques de manteniment a la xarxa de canonades.

Manteniment de la xarxa d'Aigües

Tot i aquesta multitud de tasques, els mitjans de l’equip de Manteniment són limitats i hi ha funcions que des de fa anys s’externalitzen a empreses especialitzades. És el cas de la gestió i el manteniment a fons de la xarxa d’Aigües que des del passat mes de juny va a càrrec de l’empresa Elecmont SL, especialista en aquest tipus d’infraestructures a urbanitzacions. Aquesta empresa va agafar el relleu per jubilació de Muñoz i Huguet SL, que durant molts anys s’havia encarregat d’aquestes tasques de manteniment i supervisió de la xarxa d’aigües de la urbanització.

  • Tasques de l'equip de Manteniment: neteja de carrers, reparacions de voreres, enllumenat públic...
  • L'equip d'operaris de Cooperativa disposa actualment de set empleats
  • El manteniment a fons de la xarxa d'Aigües s'externalitzat a una empresa especialitzada

Carrers i voreres

L’equip de Manteniment de Cooperativa s’encarrega de la reparació de les voreres i els vials públics de la urbanització. Això inclou adequació i pintat de les voreres i vorades existents, així com el pegat d’alguns trams d’asfalt. També s’ocupa de la col·locació o la renovació de ressalts o reductors de velocitat.

Pous i dipòsit d'Aigües

Vallpineda té des dels seus inicis quatre pous i dos dipòsits d’aigua. Actualment, l’ús de l’aigua dels pous per a consum potable està limitat, però aquest recurs es fa servir diàriament per regar, per exemple, les zones verdes del club esportiu. Cooperativa se n’ocupa del manteniment quotidià d’aquestes infraestructures.

La plantilla de treballadors propis s’encarrega, entre d’altres tasques, de la neteja dels carrers, reparació de voreres i vies públiques, petits arranjaments al mobiliari urbà i pous, tasques de jardineria, etc.

Actualment, aquest equip està format per set empleats, els quals treballen en dos torns que cobreixen un horari de 7h a 18h.

Vallpineda compta amb una xarxa de distribució d’aigua construïda als anys setanta del segle XX. Aquesta xarxa necessita una supervisió continua i un equip de manteniment especialitzat. Des de fa molts anys, aquesta feina està externalitzada a una empresa especialitzada. Al juny de 2023, es va contractar l’empresa Elecmont SL, amb experiència en la gestió de xarxa d’aigües a urbanitzacions de la zona, perquè s’encarregui de la supervisió i manteniment a Vallpineda.