Informe: de consergeria a Seguretat Privada

Resum i documentació presentada a la Sessió Informativa sobre vigilància i seguretat privada celebrada a Cooperativa Vallpineda.

El 20 d’abril passat, es va celebrar a la seu de Cooperativa una Sessió Informativa per aclarir els possibles dubtes sobre el canvi d’empresa per al servei de Seguretat a Vallpineda. A la reunió, convocada pel Consell Rector, hi van assistir uns 60 socis. Hi van participar representants de la policia municipal de Sitges i Sant Pere de Ribes, així com el Director General del Grup Barna Porters. El vicepresident del Consell Rector, Xavier Cuyàs, va ser l’encarregat de conduir la sessió.

De Consergeria a Seguretat Privada
Almenys des que s’aprova la Llei del 4 d’abril de 2014 de seguretat privada, Vallpineda no tenia un servei de vigilància i seguretat privada d’acord amb el que estableix aquesta llei. Així ho van testificar els representants de la policia i el responsable de Grup Barna Porters. Fins aquest any 2023, Vallpineda tenia contractat un servei de consergeria, cosa que es reflecteix explícitament al contracte signat amb l’empresa ISS Facility Services Multiservei (abril de 2016) i que indica que l’objecte del contracte era “la prestació de Serveis de Consergeria i Control d’Accessos”. A la normativa interna signada, entre aquesta mateixa empresa i Cooperativa (maig de 2016), s’establia com a “nom del servei: servei de consergeria”. A la pàgina 3, on s’especifica el nom dels empleats, se’ls atribueix a tots ells la “categoria: conserge”.

Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada
Com va explicar el vicepresident del CR, Xavier Cuyàs, “durant molts anys aquesta situació es podria considerar almenys com a irregular”. Però una vegada va entrar en vigor la Llei de Seguretat Privada de 2014, el propòsit del qual era precisament “regular la realització i la prestació per persones privades, físiques o jurídiques, d’activitats i serveis de seguretat privada (cap. I de la Llei de 2014)”, la fins aleshores mal anomenada “seguretat de Vallpineda” havia de ser regularitzada i actualitzada. Entre d’altres motius, aquesta actualització serviria per evitar possibles sancions administratives i responsabilitats que, de manera solidària, es podrien aplicar a Cooperativa per qüestions de riscos laborals, usurpació de funcions, intrusisme laboral, etcètera.

La Llei 5/2014 deixa molt clar que únicament les empreses prèviament registrades i explícitament autoritzades per l’administració poden exercir el servei de Seguretat Privada: “Per a la prestació de serveis de seguretat privada, les empreses hauran d’obtenir autorització administrativa i seran inscrites d’ofici a el registre corresponent, d’acord amb el procediment que es determini reglamentàriament (Article 18, Llei 2014, Autorització administrativa)”. L’anterior empresa prestatària dels serveis de consergeria, va ser expedientada i posteriorment sancionada en dues ocasions (el març del 2015 i el setembre del 2018) per prestar un suposat servei de vigilància per al qual no estaven autoritzats.

A més de l’òbvia confusió dels veïns, que creien tenir contractats agents de Seguretat Privada quan en realitat la seva categoria professional era la de conserges; aquesta situació podia posar en perill la seguretat laboral d’aquests conserges, ja que per prevenció de riscos laborals ni podien ni havien de fer tasques per a les quals no havien estat formats, ni contractats, ni assegurats. En cas d’accident, Cooperativa hauria pogut ser demandada com a responsable civil.

Grup Barna Porters
Per a la contractació del nou servei de Seguretat Privada es van sol·licitar pressupostos a diverses empreses autoritzades. Algunes no van oferir perquè no disposen del personal sol·licitat, i d’altres sí que van enviar una oferta. El Consell Rector, després de buscar assessorament en una de les empreses capdavanteres al sector a Catalunya i que ja realitzava serveis a la zona, Grup Barna Porters, es va entrevistar amb el seu Director General. Aquest va explicar la proposta d’operativa que creia més adequada per a Vallpineda i les nostres infraestructures. També va detallar l’estreta relació professional de més de 25 anys amb els cossos policials, oferint-nos la seva col·laboració per realitzar un projecte previ de Seguretat per a Vallpineda sense cap cost.

Després d’una reunió amb la Policia Administrativa del Cos de Mossos d’Esquadra –responsables del tràmit i posterior autorització– i un cop analitzades les propostes presentades, el Consell Rector va acordar l’adjudicació del contracte de prestació de serveis de seguretat i vigilància a l’empresa esmentada. És important assenyalar que abans de contractar aquesta empresa, es va tenir que tramitar amb la policia administrativa i la Direcció General d’Administració de la Generalitat la indispensable autorització per donar d’alta Barna Porters com a Vigilància Privada a Vallpineda. Per descomptat, per l’adjudicació d’aquest permís és imprescindible que l’empresa contractada estigui autoritzada pel Ministeri de l’Interior per a la prestació de serveis de seguretat.

DOCUMENTACIÓ:

  • Acta Assemblea Extraordinària del 16 d’abril de 2011 en què s’informa del canvi d’empresa per prestar el servei de seguretat.*
  • Llei de Seguretat Privada (5/2014)
  • Contracte d’abril del b entre Cooperativa de Vallpineda i ISS Facility Services Multiservei per a la prestació de Serveis de Consergeria i Control d’Accessos a la Urbanització.*
  • Extracte de la Normativa interna per al “Servei de Consergeria” de Vallpineda (2016), assumit per ISS i en què es descriuen les tasques i la categoria professional del personal prestatari: CONSERGES.*
  • Declaració d’ACAES (Associació Catalana d’Empreses de Seguretat) en la que s’especifiquen les característiques, els requisits i la normativa per la qual es regeixen les empreses de Seguretat Privada.
  • Autorització de Direcció General d’Administració de Seguretat (Generalitat) per la qual “s’autoritza la prestació d’un servei de vigilancia i protecció amb caràcter permanent a la Urbanització Vallpineda, situada al terme municipal de Sant Pere de Ribes.”

*Per motius de confidencialitat no publiquem aquests documents a la pàgina web, però es troba a disposició dels socis a les oficines de Cooperativa.

Previous Enquesta sobre el servei d’escombraries a Vallpineda