Cooperativa ofereix un nou equip jurídic als socis de Sitges

Vallpineda posa a disposició dels veïns del sector Sitges un bufet d’abocats experts en urbanisme per a que els assessori en el procés de reparcelació PAU 17.

El Consell Rector de Vallpineda ha contactat amb un nou equip d’advocats, experts en temes d’urbanisme i reparcel·lació, perquè representin els veïns del sector Sitges, que així ho desitgin, a la nova fase administrativa oberta després de l’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació del PAU17 Vallpineda.

Des del Consell Rector entenem que aquest bufet nou i despatx d’arquitectes –BDU i ESTIMALIA– s’ajusten millor a les necessitats dels nostres veïns. Com ja sabeu, la funció de Cooperativa en aquest procés és merament d’acompanyament i assessorament als socis, ja que la nostra Societat no té entitat jurídica per representar oficialment els propietaris de Vallpineda en aquest procés.

El pressupost del Bufete BDU per a les al·legacions davant del Projecte de Reparcel·lació serà assumit íntegrament per Cooperativa. Pel que fa als honoraris d’Estimàlia, Cooperativa es farà càrrec del pagament inicialment per accelerar el tràmit, però finalment seran els veïns que s’adhereixin a aquesta acció els qui hauran de pagar proporcionalment aquest servei d’arquitectura. Per tant, com més veïns s’hi adhereixin menys hauran de pagar individualment.

Els veïns hauran de signar aquesta autorització per intervenir professionalment davant les administracions públiques, atorgant la representació al bufet i comprometent-se a reemborsar la part proporcional del cost dels serveis d’Estimàlia quan es conegui l’import exacte. Aquesta opció s’ofereix a tots els veïns del sector Sitges de Vallpineda. Òbviament, els veïns que vulguin continuar contractant l’anterior equip jurídic són lliures de poder-ho fer.

D’altra banda, i pel que fa al recurs contenciós administratiu que alguns veïns van interposar a través de l’advocat Albert Claravalls contra la resolució definitiva de l’Ajuntament de Sitges sobre el Canvi de Sistema (procés judicial), s’ha requerit a aquest professional la seva identificació completa perquè els veïns puguin decidir també si volen continuar sent representats per aquells.

Els veïns del sector Sitges que vulguin ser representats pel nou equip jurídic, en el procediment administratiu (no en el judicial) davant de l’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació, hauran d’enviar amb URGÈNCIA (com a màxim fins al 24 de novembre) la informació aquí detallada al mail gemma@vallpineda.cat (odirectament a les oficines de Cooperativa Vallpineda) amb l’assumpte “Nous Advocats Sitges PR”:

Fotocòpia DNI per les dues cares
Signar i emplenar aquest document
Enviar a gemma@vallpineda.cat
Data límit: 24 de novembre (dijous)
Assumpte: “Nous Advocats Sitges PR”

SESSIÓ INFORMATIVA
Aprofitem aquesta comunicació per anunciar que el proper dissabte 26 de novembre, a les 10h, organitzarem una sessió informativa sobre aquest assumpte a les instal·lacions de Vallpineda.

Atentament,
Consell Rector de la Societat Cooperativa de Vallpineda

Previous L’Alcaldesa de Sitges visita Cooperativa Vallpineda