FOTO-11

SIGUEM CIVICS !!!!

SIGUEM CÍVICS !!! SI US PLAU DIPOSITAR LES ESCOMBRARIES SELECTIVES EN ELS CONTENIDORS QUE HI HA PER TOTA LA URBANITZACIÓ.  GRÀCIES !!!

 

 

 

LOGO

GESTIÓ RESIDUS SITGES/GESTIÓN RESIDUOS SITGES

Sant Pere de Ribes,  Desembre del 2016

 

Distingit(da) propietari (a):

 Li informem que a partir d’aquest mes de gener del 2017, la gestió de residus d’aquesta Urbanització serà modificada per a complir amb la vigent normativa implantada a Catalunya, ja que és obligatòria la separació dels residus orgànics dels de rebuig.  Amb la intenció de facilitar la transició de sistemes, els informem dels següents aspectes: 

a)     Separació dels tipus de residus: Aquest nou sistema obliga a separar les escombraries de rebuig de l’orgànica, per la qual cosa aquesta Societat Cooperativa facilitarà gratuïtament a tots els propietaris del sector de Sitges d’aquesta Urbanització uns contenidors de color marró perquè aquest nou sistema de recollida de residus es pugui realitzar amb èxit, ja que la seva engegada està prevista per al proper dia 20 de gener, excepte imprevists.  Si fos modificada aquesta data per a l’engegada d’aquest nou sistema de recollida de residus, informarem amb la suficient antelació a tots els propietaris del sector de Sitges d’aquesta Urbanització.

b)      Sistema de recollida d’escombraries:  Tal com es va acordar en l’última Assemblea General de socis d’aquesta Societat Cooperativa, celebrada el passat dia 23 de Juliol del 2016, el sistema de recollida d’escombraries es continuarà realitzant com fins ara de forma domiciliària, però cada propietat deurà tenir al seu domicili un cubell d’escombraries de rebuig i un altre orgànic (el de color marró que facilitem a cada domicili) perquè es pugui realitzar la separació de les dues escombraries de forma adequada. En el cas que no resideixi habitualment a la Urbanització, pot passar a recollir aquest petit contenidor en les oficines d’aquesta Societat Cooperativa.

c)     Dipòsit dels residus orgànics:  Li agrairem que dipositi la bossa de les escombraries orgàniques en el lloc habitual on deixa també la bossa d’escombraries de rebuig, a fi de facilitar la identificació de cada tipus d’escombraries pel nostre personal de recollida, ja que han d’estar sempre ambdues separades.  

Per aconseguir aquest objectiu, preguem adquireixi bosses de color verd o marró per a les escombraries orgàniques. Per descomptat, també pot utilitzar les bosses especials per a les escombraries orgàniques, encara que aquest tipus de bosses té un cost molt superior. Tant les bosses de color verd o marró com les especials per a escombraries orgàniques les pot adquirir en qualsevol drogueria o centre comercial de la zona.

d)      Fullets informatius:  Perquè vostè pugui identificar els residus que formen part de les escombraries orgàniques, li adjuntem uns fullets informatius dels residus que es consideren orgànics i que deurà dipositar dins de bosses de color verd o marró en el contenidor especial de color marró que li facilitarem, perquè pugui realitzar un correcte reciclatge dels seus residus domèstics.

e)      Punts de dipòsit de les escombraries selectives: Aprofitem l’ocasió per informar-li que en el sector de Sitges de la Urbanització hi ha també quatre punts on ha de dipositar les escombraries selectives (vidre, plàstics i cartró i paper) dins dels contenidors corresponents degut a que aquest tipus de residus no han de dipositar-se dins de les bosses de les escombraries de rebuig i orgànica. Li adjuntem un plànol de la ubicació d’aquests contenidors, així com fotografies dels mateixos perquè pugui dirigir-se al més proper al seu domicili. 

També pot dipositar sense cost qualsevol tipus de residu en la deixalleria municipal situada en el complex comercial de Mas Alba. En la “deixalleria municipal” pot dipositar electrodomèstics, piles, bombetes, material d’obra, poda, mobles, pintures, etc… i si adquireix la targeta gratuïta per la “deixalleria” en l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del carrer Nou, n. 12 de Sitges i utilitza un mínim de 12 vegades a l’any la deixalleria, obtindrà importants descomptes en l’Impost de Residus Municipal. Li adjuntem adreces, plànols, telèfons i serveis que ofereixen tant la Deixalleria com la OAC de Sitges. 

En el cas que tingui mobles que no pot portar-los personalment a la deixalleria pel seu elevat volum, pot utilitzar el servei municipal gratuït trucant al 93 894 75 25 perquè passin a recollir-los al seu domicili habitual.

Li agraïm la seva col·laboració per realitzar un reciclatge correcte dels residus domèstics, ja que el seu incompliment comporta elevades sancions econòmiques que, entre tots, podem evitar. Per aquest motiu, és important la col·laboració ciutadana perquè es pugui realitzar un correcte reciclatge de tots els residus que generem. Si us plau, separi les escombraries orgàniques de les de rebuig.

Per a qualsevol dubte o consulta que desitgi realitzar sobre aquest assumpte, pot dirigir-se personalment a les oficines d’aquesta Societat Cooperativa dins del seu horari d’atenció al públic on serà degudament atès, el qual és de Dilluns a Divendres de 9 a 14 i de 16 a 19. Els dissabtes és de 9 a 14 hores. També pot contactar amb nosaltres per via telefònica a través del 93 894 27 49 o 93 894 21 66, dins del mateix horari. 


Rebi una cordial salutació. 

 

EL CONSELL RECTOR.

 

Sant Pere de Ribes,  Diciembre del 2016

 

Distinguido(a) propietario(a):

 Le informamos que a partir de este mes de enero del 2017 la gestión de residuos de esta Urbanización será modificada para cumplir con la vigente normativa implantada en Catalunya, ya que es obligatoria la separación de los residuos orgánicos de los de desecho. Con la intención de facilitar la transición de sistemas, les informamos de los siguientes aspectos: 

a)     Separación de los tipos de residuos: Este nuevo sistema obliga a separar la basura de desecho de la orgánica, por lo que esta Sociedad Cooperativa va a facilitar gratuitamente a todos los propietarios del sector de Sitges de esta Urbanización unos contenedores de color marrón para que este nuevo sistema de recogida de residuos se pueda realizar con éxito, ya que su puesta en marcha está prevista para el próximo día 20 de enero, salvo imprevistos.  Si fuera modificada esta fecha para la puesta en marcha de este nuevo sistema de recogida de residuos, informaremos con la suficiente antelación a todos los propietarios del sector de Sitges de esta Urbanización.

 b)    Sistema de recogida de basuras: Tal como se acordó en la última Asamblea General de socios de esta Sociedad Cooperativa, celebrada el pasado día 23 de Julio del 2016, el sistema de recogida de basuras se continuará realizando como hasta ahora de forma domiciliaria, pero cada propiedad deberá de tener en su domicilio un cubo de basura de desecho y otro orgánico (el de color marrón que facilitamos a cada domicilio) para que se pueda realizar la separación de las dos basuras de forma adecuada. En el caso que no resida habitualmente en la Urbanización, puede pasar a recoger este cubo en las oficinas de esta Sociedad Cooperativa.

c)      Depósito de los residuos orgánicos: Le agradeceremos que deposite la bolsa de la basura orgánica en el lugar habitual dónde deja también la bolsa de la basura de desecho, a fin de facilitar la identificación de cada tipo de basura por nuestro personal de recogida de basuras, ya que tienen que estar siempre ambas separadas. 

      Para conseguir este objetivo, rogamos adquiera bolsas de color verde o marrón para la basura orgánica.  Por supuesto, también puede utilizar las bolsas especiales para la basura orgánica, aunque este tipo de bolsas tiene un coste muy superior. Tanto las bolsas de color verde o marrón como las especiales para basura orgánica las puede adquirir en cualquier droguería o centro comercial de la zona.

d)    Folletos informativos: Para que Vd. pueda identificar los residuos que forman parte de la basura orgánica, le adjuntamos unos folletos informativos de los residuos que se consideran orgánicos y que deberá de depositar dentro de bolsas de color verde o marrón en el cubo especial de color marrón que le facilitaremos, para que pueda realizar un correcto reciclaje de sus residuos domésticos.

e)     Puntos de depósito de la basura selectiva: Aprovechamos la ocasión para informarle que en el sector de Sitges de la Urbanización existen también cuatro puntos dónde debe depositar la basura selectiva (vidrio, plásticos y cartón y papel) dentro de los contenedores correspondientes debido a que este tipo de residuos no deben depositarse dentro de las bolsas de la basura de desecho y orgánica. Le adjuntamos un plano de la ubicación de estos contenedores, así como fotografías de los mismos para que pueda dirigirse al más cercano a su domicilio.

También puede depositar sin coste cualquier tipo de residuo en la deixalleria municipal situada en el complejo comercial de Mas Alba. En la “deixalleria municipal” puede depositar electrodomésticos, pilas, bombillas, material de obra, poda, muebles, pinturas, etc… y si adquiere la tarjeta gratuita para la “deixalleria” en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la calle Nou, nº 12 de Sitges y  utiliza un mínimo de 12 veces al año la deixalleria obtendrá importantes descuentos en el Impuesto de Residuos municipal.  Le adjuntamos direcciones, planos, teléfonos y servicios que ofrece tanto la Deixalleria  como  la OAC de Sitges.

En el caso que tenga muebles que no puede llevarlos personalmente a la deixalleria por su elevado volumen, puede utilizar el servicio municipal gratuito llamando al 93 894 75 25 para que pasen a recogerlos en su domicilio habitual.

 Le agradecemos su colaboración por realizar un reciclaje correcto de los residuos domésticos, ya que su incumplimiento conlleva elevadas sanciones económicas que, entre todos, podemos evitar.   Por este motivo, es importante la colaboración ciudadana para que se pueda realizar un correcto reciclaje de todos los residuos que generamos.  Por favor, separe la basura orgánica de la de desecho.

Para cualquier duda o consulta que desee realizar sobre este asunto, puede dirigirse personalmente a las oficinas de esta Sociedad Cooperativa dentro de su horario de atención al público dónde será debidamente atendido, el cual es de Lunes a Viernes de 9 a 14 y de 16 a 19.  Los sábados es de 9 a 14 horas.  También puede contactar con nosotros por vía telefónica a través del 93 894 27 49 o 93 894 21 66 dentro del mismo horario.

            Reciba un cordial saludo.

 

EL CONSEJO RECTOR. 

 

LOGO

GESTIÓ RESIDUS SANT PERE DE RIBES/GESTIÓN RESIDUOS SANT PERE DE RIBES

 

 

 

 

 

Sant Pere de Ribes, Febrer del 2017.

 

  

Distinguido(da) propietario(a):

Le informamos que en un futuro cercano la gestión de residuos de esta Urbanización será modificada para cumplir con la vigente normativa implantada en Cataluña, ya que será obligatorio la separación de los residuos orgánicos de los de rechazo. Con la intención de facilitar la transición de sistemas, os informamos de los siguientes aspectos:

 

A.-  SISTEMA DE RECOGIDA DE BASURA:  Tal como se acordó en la última Asamblea General de Socios de esta Sociedad Cooperativa, celebrada el pasado 23 de julio del 2016, el sistema de recogida de basuras se continuará realizando como hasta ahora de forma domiciliaria puerta a puerta.  Avisaremos con suficiente antelación a todos los propietarios a partir de cuando se tendrá que realizar la separación de los residuos orgánicos y de los de rechazo.  DE MOMENTO NO HAY NINGÚN CAMBIO EN EL SISTEMA DE RECOGIDA DE LOS RESIDUOS DEL SECTOR DE SANT PERE DE RIBES DE ESTA URBANIZACIÓN.

B.-  PUNTOS DE NUEVOS CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS:  Para facilitar la selección de los residuos sólidos (PAPEL-PLÁSTICO-VIDRIO) se han instalado unos contenedores nuevos para la recogida de residuos de papel, envases y vidrio, en los siguiente puntos de recogida:

PUNTO 1 (papel/envases/vidrio)

          Av. Santa Isabel esquina con Paseo Pujades, Paseo Miramar i Av. Santísima Trinidad.

 PUNTO 2 (papel/envases/vidrio)

           Pasaje de Santa Teresa esquina Av. Santísima Trinidad

 PUNTO 3 (papel/envases/vidrio)

           Av. Santísima Trinidad esquina Paseo Nuestra Sra. De los Ángeles

 PUNTO 4 (papel/envases/vidrio)

           C/ Mercè Amell esquina Paseo Ramón Casas

Para que puedan localizar el lugar donde están situados estos contenedores, os adjuntamos un plano de la situación.

Así mismo, os informamos que los contenedores de color verde son para el vidrio, los de color amarillo para los envases de plástico y los de color azul para el papel/cartón.

C.- SERVICIO DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA DE MUEBLES Y VOLUMINOSOS:  El servicio consiste en una recogida gratuita i domiciliaria de muebles i voluminosos de origen doméstico que se hará cada LUNES durante todo el año (1 recogida semanal), previo aviso del vecino registrado en el OAC por vía telefónica (93 896 73 00 – Ext. 1) o presencial durante la semana, según materiales i volúmenes autorizados.

Por lo tanto, rogamos que no deje nada en la zona de los contenedores de residuos sólidos.  Por favor, llamen al servicio de recogida puerta a puerta.

 En estos momentos, este servicio se encuentra en proceso de licitación y con la nueva contratación se prevé una ampliación del servicio, en el caso de las urbanizaciones.  En cuanto se apruebe la adjudicación se les informará debidamente de los cambios.

D.-  SERVICIO DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA DE PAPEL-CARTÓN COMERCIAL:  El servicio consiste en una recogida gratuita i domiciliaria de papel-cartón exclusiva para los comercios o actividades.  Esta recogida se realiza 4 días por semana (a concretar en el caso del sector).  Es necesario rellenar una solicitud para el servicio a través de la OAC del Ayuntamiento, facilitando datos del establecimiento o empresa, se pondrán en contacto para informarles de las condiciones (es necesario clasificar debidamente el cartón y apilarlos, dentro o fuera del establecimiento, sin mezclarlo con otros materiales impropios).

E.-  SERVICIO ESPECIAL DE RECOGIDA DE RESTOS VEGETALES:  Para poder evitar que hayan desechos vegetales en las calles de la Urbanización, se puede solicitar este servicio llamando por teléfono a las oficinas de esta Sociedad Cooperativa, facilitando vuestros datos y el lugar en donde se han depositados los desechos.  Este servicio tiene un coste en función del volumen de desechos de jardinería dpositados en la caja de nuestro camión.

Para los desechos de jardinería de hierba, hojas y ramas pequeñas, se puede adquirir unas bolsas especiales en las oficinas de la Cooperativa por el precio de 0,75 € / unidad.  En este importe se encuentra incluida la recogida por parte de nuestro personal.

También se puede ir a la “DEIXELLERIA” para poder tirar las ramas y restos vegetales de medida pequeña pero se tendrá que disponer de una tarjeta de usuario.  Para poder conseguirla, es necesario solicitarla presencialmente a través de las oficinas del OAC del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, adjuntamos un documento con las direcciones.

F.-  “DEIXALLERIA” MUNICIPAL:

Ubicada en el polígono Industrial Vilanoveta, en la c/ Boters, s/n (al lado de la Escuela Bel Air).

Abierta todos los días del año (excepto festivos), incluidos los domingos.

Obligatorio disponer de una tarjeta de usuario (es necesario solicitarla presencialmente a través de las oficinas del OAC) tanto si es doméstico como profesional.

El servicio permite depositar todo tipo de desecho, excepto la fracción orgánica, como por ejemplo, muebles-voluminosos, restos vegetales, electrodomésticos, escombros, objetos metálicos, aparatos electrónicos e informáticos, neumáticos y barnices, productos tóxicos, medicamentos y radiografías, pilas, fluorescentes, …

Incentivo Fiscal:  El Ayuntamiento ofrece un 20% de descuento en el recibo de basuras por realizar un mínimo de 12 visitas anuales a la “deixalleria” (únicamente domésticos, no actividades).

Le facilitamos el cuadro de horarios de la “deixalleria” municipal, en un documento adjunto.

Para cualquier duda o consulta que desee realizar sobre esta información, puede dirigirse personalmente a las oficinas de esta Sociedad Cooperativa dentro de su horario de atención al público, en donde será debidamente atendido, de Lunes a Viernes, de 9 a 14 y de 16 a 19 horas.  Los sábados de 9 a 14 horas.  También puede contactar con nosotros por vía telefónica a través del número 93 894 27 49 o 93 894 21 66, dentro del mismo horario.

Reciba un cordial saludo.

 

EL CONSEJO RECTOR

 

 

Sant Pere de Ribes, Febrer del 2017.

 

 

 

Distingit(da) propietari(a):

Us informem que en un futur proper la gestió de residus d’aquesta Urbanització serà modificada per acomplir amb la vigent normativa implantada a Catalunya, ja que es obligatòria la separació dels residus orgànics dels de rebuig.  Amb la intenció de facilitar la transició de sistemes, us informem dels següents aspectes:

A.- SISTEMA DE RECOLLIDA DE ESCOMBRERIES:  Tal com es va acordar en l’ultima Assemblea General de socis d’aquesta Societat Cooperativa, celebrada el passat dia 23 de juliol del 2016, el sistema de recollida d’escombraries es continuarà realitzant com fins ara de forma domiciliaria porta a porta.  Avisarem amb suficient antelació a tots els propietaris a partir de quan tindran que realitzar la separació dels residus orgànics i dels de rebuig.  DE MOMENT NO HI HA CAP CANVI EN EL SISTEMA DE RECOLLIDA DELS RESIDUS DEL SECTOR DE SANT PERE DE RIBES D’AQUESTA URBANITZACIO.

B.- PUNTS DE NOUS CONTENIDORS DE RESIDUS SOLIDS: Per tal de facilitar la selecció dels residus sòlids (PAPER-PLASTIC-VIDRE) s’han instal·lat uns nous contenidors per a la recollida de residus de paper, envasos i vidre en el següents punts de recollida:    

PUNT 1 (paper/envasos/vidre)

          Av. Santa Isabel cruïlla amb Passeig Pujades, Passeig Miramar i Av. Santíssima Trinitat

PUNT 2 (paper/envasos/vidre)

          Passatge de Santa Teresa cruïlla Av. Santíssima Trinitat

PUNT 3 (paper/envasos/vidre)

           Av. Santíssima Trinitat cruïlla Passeig Ntra. Sra. Dels Àngels

PUNT 4 (paper/envasos/vidre)

          C/ Mercè Amell cruïlla Passeig Ramon Casas

 

Per tal de que puguin localitzar els llocs on estan situats aquests contenidors, us adjuntem un plànol de situació.

Tant mateix us informem que els contenidors de color verd son pel vidre, els de color groc pels envasos de plàstic i els de color blau pel paper/cartró.

C.- SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE MOBLES I VOLUMINOSOS: El servei consisteix en una recollida gratuïta i domiciliària de mobles i voluminosos d’origen domèstic que es fa cada DILLUNS durant tot l’any (1 recollida setmanal), previ avís del veí enregistrat a l’OAC per via telefònica (93 896 73 00 – ext. 1) o presencial durant la setmana, segons materials i volums autoritzats.

Per tant, preguem que no deixeu res en la zona dels contenidors de residus sòlids.   Sis plau, truqueu al servei de recollida porta a porta.

En aquests moments aquest servei està en procés de licitació i amb la nova contractació es preveu una ampliació del servei en el cas de les urbanitzacions.  Quan s’aprovi l’adjudicació ja s’informarà degudament dels canvis.

D.- SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DE PAPER-CARTRÓ COMERCIALEl servei consisteix en una recollida gratuïta i domiciliària de paper-cartró exclusiva per als comerços o activitats.  Aquesta recollida es realitza 4 dies per setmana (a concretar en el cas del sector).  Cal omplir prèviament una sol·licitud per acollir-se al servei a través de l’OAC de l’Ajuntament, facilitant les dades de l’establiment o l’empresa es posarà en contacte per informar-lo de les condicions (cal classificar degudament el cartró i apilar-lo, dins o fora de l’establiment, sense barrejar-lo amb altres materials impropis).

E.- SERVEI ESPECIAL DE RECOLLIDA DE RESTES VEGETALSPer tal d’evitar que hi hagin deixalles vegetals en els carrers de la Urbanització, podeu sol·licitar aquest servei trucant a les oficines d’aquesta Societat Cooperativa, donar les vostres dades i facilitar el lloc on heu dipositat les deixalles.  Aquest servei té un cost en funció del volum de  deixalles de jardineria dipositades en la caixa del nostre camió.

Per les deixalles de jardineria de gespa, fullaraca i branques petites, podeu adquirir unes bosses especials en les oficines de la Cooperativa pel preu de 0,75 €/unitat ja que està inclosa la recollida per part del nostre personal.

També podeu anar a la deixalleria per llençar les branques i restes vegetals de mida gran, però per això tindreu que disposar de la targeta d’usuari.  Per aconseguir-la es té que sol·licitar presencialment a través de les oficines de l’OAC de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, de les que us adjuntem en un document adjunt les seves adreces. 

 F.- DEIXALLERIA MUNICIPAL:

Ubicada al Polígon Industrial Vilanoveta, al c/ Boters, s/n (al costat de l’Escola Bel Air).

Oberta tots els dies de l’any (excepte festius), inclosos els diumenges.

Obligatori disposar de targeta d’usuari (cal sol·licitar-la presencialment a través de les oficines de l’OAC) tant si és domèstic com professional.

El servei permet dipositar tot tipus de deixalles, excepte la fracció orgànica, com per exemple, mobles-voluminosos, restes vegetals, electrodomèstics, runa, objectes metàl·lics, aparells electrònics i informàtics, neumàtics, pintures i vernissos, productes tòxics, medicaments i radiografies, piles, florescents, …

Incentiu Fiscal:  L’Ajuntament ofereix un 20% de descompte en el rebut d’escombraries per la utilització mínima de 12 visites anuals a la Deixalleria (únicament domèstics, no activitats).

Us facilitem el quadre d’horaris de la deixalleria municipal en un document adjunt.

Per a qulsevol dubte o consulta que desitgi realitzar sobre aquest assumpte, pot dirigir-se personalment a les oficines d’aquesta Societat Cooperativa dins del seu horari d’atenció al públic on serà degudament atès, el qual es de Dilluns a Divendres, de 9 a 14 i de 16 a 19.  Els dissabtes és de 9 a 14 hores.  També pot contactar amb nosaltres per via telefònica mitjançant el telèfon 93 894 27 49 ó 93 894 21 66, dins del mateix horari.

Rebi una cordial salutació.

 

 

EL CONSELL RECTOR.