CONVOCATORIA ASSEMBLEA 31.01.2015/ CONVOCATORIA ASAMBLEA 31.01.2015

 

Sant Pere de Ribes, a 2 de gener del 2015.

 

Benvolgut soci(a).:

 

En compliment dels  Estatuts, el Consell Rector d’aquesta Societat Cooperativa ha acordat celebrar una ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de socis pel proper dia 31 DE GENER DEL 2015 (DISSABTE), la qual tindrà lloc en el saló social de la SOCIETAT RECREATIVA EL RETIRO DE SITGES, situat en el carrer Angel Vidal, núm. 13-17 de SITGES, a les 9:30 hores en primera convocatòria i a les 10:00 hores en segona, sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA .:

 

1r.- Resum dels acords de l’Assemblea anterior.

 

2n.- Eleccions per a la renovació de càrrecs del Consell Rector.  Nomenament de membres del Consell Rector (art. 22.1.b. dels Estatuts Socials) per a cobrir els càrrecs que han exhaurit la seva vigència el 16 de maig del 2014, o que sense haver-se exhaurit el termini de vigència hagin presentat carta de dimissió per a integrar-se en una candidatura electoral, prèvia acceptació per l’Assemblea General.

 

S’informa als Srs. Cooperativistes que estaran sotmesos a nomenament tots els càrrecs del Consell Rector: President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i com a màxim sis vocals, entre totes les candidatures presentades per aquells socis que estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions socials i s’hagin postulat durant el període destinat a la preparació de la present convocatòria. 

 

3è.- Dimissió de l’Interventor de Comptes. Acceptació en el seu cas per l’Assemblea General i nomenament del nou Interventor de Comptes entre els candidats que han formalitzat la seva voluntat de presentar-se a l’elecció.

 

4rt.- Informació de la situació plantejada pels Ajuntaments de Sitges i Sant Pere de Ribes referent a la problemàtica de la gestió de residus de la Urbanització. Informació i ratificació, si procedeix, de l’acord sobre la gestió de residus de la Urbanització de Vallpineda per l’exercici 2015.

 

5è.- Informe jurídic e informe sobre l’evolució del contenciós obert entre la Societat Cooperativa de Vallpineda/Fondat, S.A. i la Societat Esportiva Vallpineda, S.L.  Informe de les conseqüències pràctiques de l’incompliment de pagaments a favor de FONDAT, S.A.

 

6è.- Ampliació de capital de la Sociedad FONDAT S.A. i acord, si s’escau, per a decidir si la Societat Cooperativa de Vallpineda  concorre a l’esmentada ampliació subscrivint noves participacions (o increment del valor nominal de les existents, segons procedeixi) i, en el seu cas, import a subscriure.

 

7è.- Precs i preguntes.

 

A l’espera de poder saludar-lo(a) personalment en aquesta Assemblea, li agraeixo per endavant la seva assistència i col•laboració, saludant-lo(a) ben atentament.

 

PEL CONSELL RECTOR

LA PRESIDENTA.

 

Signat: Mª Carmen Martín Lázaro.

  


 

 

Sant Pere de Ribes, a 2 de Enero del 2.015.

 

Distinguido(a) socio(a).:

 

En cumplimiento de los Estatutos, el Consejo Rector de esta Sociedad Cooperativa ha acordado celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de socios para el próximo día 31 de ENERO del 2015 (SABADO), que se celebrará en el salón social de la SOCIEDAD RECREATIVA EL RETIRO DE SITGES, situado en la calle Angel Vidal, nº 13-17 de Sitges, a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda, bajo el siguiente.:

 

ORDEN DEL DIA.:

 

1º.- Resumen de los acuerdos de la Asamblea anterior.

 

2º.- Elecciones para la renovación de cargos del Consejo Rector: Nombramiento de miembros del Consejo Rector (art. 22.1.b de los  Estatutos Sociales) para cubrir los cargos que han expirado su vigencia el 16 de mayo de 2014, o que sin haber expirado plazo de vigencia hayan presentado carta de dimisión para integrarse en una candidatura electoral, previa aceptación por la Asamblea General.

 

Se informa a los Sres. Cooperativistas que estarán sometidos a nombramiento todos los cargos del Consejo Rector: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y como máximo seis vocales, de entre las candidaturas presentadas por aquellos socios que estén al corriente de sus obligaciones sociales y se hayan postulado durante el periodo destinado a la preparación de la presente convocatoria.

 

3º– Dimisión del interventor de cuentas. Aceptación en su caso por la Asamblea General y nombramiento de nuevo interventor de cuentas de entre los candidatos que han formalizado su voluntad de presentarse a la elección.

 

4º.- Información de la situación planteada por los Ayuntamientos de Sitges y Sant Pere de Ribes referente a la problemática de la gestión de residuos de la Urbanización. Información y ratificación, si procede, del acuerdo sobre la gestión de residuos de la Urbanización de Vallpineda para el ejercicio 2015.

 

5º.- Informe jurídico e informe sobre la evolución del contencioso abierto entre la Sociedad Cooperativa Vallpineda/FONDAT S.A. y la Sociedad Esportiva Vallpineda S.L. Informe de las consecuencias prácticas del incumplimiento de pagos en favor de FONDAT S.A.

 

6º.- Ampliación de capital de la Sociedad FONDAT S.A. y acuerdo, si procede, para decidir si la Sociedad Cooperativa concurre a dicha ampliación suscribiendo nuevas participaciones (o incremento del  valor nominal de las existentes, según proceda) y, en su caso, importe a suscribir.

 

7º.- Ruegos y preguntas.

 

A la espera de poderle(a) saludar personalmente en esta Asamblea, le agradezco de antemano su asistencia y colaboración, saludándole(a) muy atentamente.

 

POR EL CONSEJO RECTOR.

LA PRESIDENTA.

Fdo. Mª Carmen Martín Lázaro.

ASSEMBLEA_GENERAL_31012015.pdf
ASAMBLEA_GENERAL_31012015.pdf

Etiquetas: Sin etiquetas

Los comentarios están cerrados.