Convocatòria Assemblea 2015 / Convocatoria Asamblea 2015

Sant Pere de Ribes, 13 de desembre de 2014.

 

S'informa als Srs. Socis cooperativistes de la Societat Cooperativa Catalana de Consums i Serveis de Vallpineda que el Consell Rector ha acordat comunicar en data 02 gener 2015 la convocatòria extraordinària de l'Assemblea General de Socis Cooperativistes, la seva celebració està prevista per al dia 31 de gener de 2015. Arribada la data s'inclourà convenientment l'oportuna ordre del dia, si bé en aquest moment i seguint els criteris estatutaris se'ls informa que tractarà de les eleccions al Consell Rector i interventor de comptes d'acord amb la informació que va ser facilitada i coincident amb la voluntat de l'Assemblea General del passat dia 12 juliol 2014 .

 

La present comunicació té per fi informar dels tràmits que hauran de seguir els socis cooperativistes que es trobin al corrent de les obligacions socials amb la Societat Cooperativa i tinguin voluntat o intenció de presentar-se a les eleccions, seguint el sistema electoral recentment aprovat per l'Assemblea General, a la qual cosa se'ls informa que des del dia 13 de desembre del 2014 s'obre un termini de vint dies naturals destinats a la preparació de la que serà la convocatòria de l'esmentada Assemblea General, segons segueix :

 

1)                Havent expirat els càrrecs per als quals van ser elegits president, vicepresident, secretari, tresorer i vocals, i havent presentat la seva dimissió els vocals de seguretat /control accessos, morositat i residus el passat dia 1 desembre 2014 d'acord amb la previsió continguda en els estatuts aprovats en data 12 de juliol de 2014, el sistema d'elecció del Consell Rector s'articularà mitjançant la formació de candidatures tancades que han de formar-se i integrar-se per aquells socis que tinguin voluntat de presentar-se a les eleccions .

2)                  Poden ser electors i candidats als càrrecs tots aquells socis que es trobin en situació de compliment de les seves obligacions socials.

3)                  En el termini de quinze dies naturals des del dia 13 de desembre de 2014 fins al dia 27 de desembre de 2014, ambdós inclosos, podran presentar-se en les oficines de la Cooperativa les llistes tancades de candidats o candidatures prèviament formades i que estiguin interessades en concórrer a les eleccions, devent composar-se cada candidatura d’un mínim de cinc i un màxim de deu membres, i figurar el número de soci, el nom i cognoms de cadascun dels socis que s’hagin integrat en la llista/candidatura, amb un domicili a efectes de cada soci o a efectes de comunicacions i notificacions.

4)                  A les oficines de la Societat Cooperativa es registrarà l’entrada de les candidatures si reuneixen els requisits anteriors, a on figurarà la data i l’hora d’entrada del document. 

5)                  Des del dia 28 de desembre de 2014, següent al tancament de presentacions, fins a la data de celebració de l’Assemblea General, el Consell Rector mitjançant les oficines de la Cooperativa posarà en coneixement de qualsevol soci que ho sol·liciti la composició de les candidatures que s’han presentat a les eleccions,  i les publicarà també des d’aquella data en la pàgina web de la Cooperativa i en el taulell d’anuncis de la Cooperativa fins a la celebració de l’Assemblea.

6)                  Els socis que es presentin en una candidatura però no es trobin al corrent de les seves obligacions socials, no se’ls donarà publicitat del seu nom i es notificarà només personalment el motiu de la seva exclusió.

7)                  En data 02 de gener de 2015 es procedirà a la comunicació de la convocatòria de l’Assemblea General pels tràmits similars als actuals, a on figurarà el contingut de l’ordre del dia, entre el que es trobarà com a mínim l’elecció del nou Consell Rector.

8)                  Que segons els articles 29 i 34 dels Estatuts s’informa també als Srs. Socis que l’actual interventor de comptes adduint motius personals té presentada davant el Consell Rector la seva renúncia al càrrec, per lo que s’informa als Srs. Socis que, sense perjudici de continuar exercint el càrrec provisionalment fins l’acceptació per l’Assemblea General, qualsevol soci podrà presentar-se a interventor de comptes a fi de procedir a la seva substitució si es troba al corrent de les seves obligacions socials amb la Societat Cooperativa i dins del termini previst: des del 13 de desembre de 2014 al 27 de desembre de 2014, ambdós inclosos.

 

Consell Rector 

 

 

NOTA: S’informa als Srs. Socis Cooperativistes que poden contactar amb el personal d’oficines que, amb la major cortesia i disposició, els atendran dins de l’horari d’obertura al públic si algun dels punts de l’anterior comunicació no els fos prou clar .

 


 

Sant Pere de Ribes, 13 de diciembre de 2014.

 

Se informa a los Sres. socios cooperativistas de la Sociedad Cooperativa Catalana de Consumos y Servicios de Vallpineda que el Consejo Rector ha acordado comunicar en fecha 02  de enero de 2015 la convocatoria extraordinaria de la Asamblea General de Socios Cooperativistas cuya celebración viene prevista para el día 31 de enero de 2015. Llegada la fecha se incluirá convenientemente el oportuno orden del día,  si bien en este momento y siguiendo los criterios estatutarios se les informa que tratará de las elecciones al Consejo Rector e interventor de cuentas con arreglo a la información que fue facilitada y coincidente con la voluntad de la Asamblea General del pasado día 12 de julio de 2014.

 

La presente comunicación tiene por fin informar de los trámites que deberán seguir los socios cooperativistas que se hallen al corriente de sus obligaciones sociales con la Sociedad Cooperativa y tengan voluntad o intención de presentarse a las elecciones, siguiendo el sistema electoral recientemente aprobado por la Asamblea General, a cuyo fin se les informa que desde el día 13 de diciembre de 2014 se abre un plazo de veinte días naturales destinados a la preparación de lo que será la convocatoria de la citada Asamblea General, según sigue:

 

1)                  Habiendo expirado los cargos para los que fueron elegidos presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales, y habiendo presentado su dimisión los vocales de seguridad/control accesos; morosidad y residuos el pasado día 01 de diciembre de 2014 conforme a la previsión contenida en los estatutos aprobados en fecha 12 de julio de 2014, el sistema de elección del Consejo Rector se articulará mediante la formación de candidaturas cerradas que deberán formarse e integrarse por aquellos socios que tengan voluntad de presentarse a las elecciones.

2)                  Pueden ser electores y candidatos a los cargos todos los socios que se encuentren en situación de cumplimiento de sus obligaciones sociales.

3)                  En el plazo de quince días naturales desde el día 13 de diciembre de 2014 hasta el día 27 de diciembre de 2014, ambos inclusive, podrán presentarse en las oficinas de la Cooperativa las listas cerradas de candidatos o candidaturas previamente formadas y que estén interesadas en concurrir a las elecciones, debiendo componerse cada candidatura de un mínimo de cinco y un máximo de diez miembros, y figurar el número de socio, el  nombre y apellidos de cada uno de los socios que se hayan integrado en una lista/candidatura, con un domicilio efectivo de cada socio a efectos de comunicaciones y notificaciones.

4)                  En las oficinas de la Sociedad Cooperativa se registrará la entrada de las candidaturas si reúnen los anteriores requisitos, donde figurará la fecha y hora de entrada del documento.

5)                  Desde el día el 28 de diciembre de 2014, siguiente al cierre del plazo de presentaciones, hasta la celebración de la Asamblea General, el Consejo Rector a través de las oficinas de la Cooperativa pondrá en conocimiento de cualquier socio que lo solicite la composición de las candidaturas que se han presentado a las elecciones, y las publicará también desde aquella fecha en la página web de la Cooperativa y en el tablón de anuncios de la Cooperativa hasta la celebración de la Asamblea.

6)                  A los socios que se presenten en una candidatura pero no se hallen al corriente de sus obligaciones sociales no se les dará publicidad de su nombre y se notificará sólo personalmente el motivo de su exclusión.

7)                  En fecha 02 de enero de 2015 se procederá a la comunicación de la convocatoria de la Asamblea General por similares trámites a los actuales,  donde figurará el contenido del orden del día, entre el que se encontrará como mínimo la elección del nuevo Consejo Rector.

8)                  Que con arreglo a los artículos 29 y 34 de los Estatutos se informa también a los Sres. Socios que el actual interventor de cuentas aduciendo motivos personales tiene presentado ante el Consejo Rector su renuncia al cargo, por lo que se informa a los Sres. Socios que, sin perjuicio de continuar ejerciendo el cargo provisionalmente hasta la aceptación por la Asamblea General, cualquier socio podrá presentarse a interventor de cuentas a fin de proceder a su sustitución si se halla al corriente de sus obligaciones sociales con la Sociedad Cooperativa y dentro del plazo antes previsto: desde el 13 de diciembre de 2014 al 27 de diciembre de 2014, ambos días inclusive.

 

Consejo Rector. 

 

 

NOTA: Se informa a los Sres. Socios Cooperativistas que pueden contactar con el personal de oficinas quienes, con la mayor cortesía y disposición, les atenderán dentro del horario de apertura al público si alguno de los puntos de la anterior comunicación no les fuera suficientemente claro.

CONVOCATORIA_ASG_2015_CAT.pdf
CONVOCATORIA_ASG_2015.pdf

Etiquetas: Sin etiquetas

Los comentarios están cerrados.